fbpx

מוצרי בטיחות בעבודה וחשיפה לחלקיקי ננו-טכנולוגיה

ממצאים ממחקרים שפורסמו, מעידים על כך ששפופרות ננו, דהיינו, חלקיקים מהונדסים בתחום הגודל הננומטרי, המשמשות בתעשיית הננו-טכנולוגיה, גורמות לנזק גופני בעכברים, הדומה לזה הנגרם מחשיפה לאסבסט. גילוי זה חשוב וחיוני לצורך שיפור ההגנה וגם לשיפור מוצרי בטיחות בעבודה של העובדים העוסקים בכל תחומי הננו-טכנולוגיה.

 

במחקרים שפורסמו הוזרקו תמיסות המכילות שפופרות ננו לעכברים בכדי ליצור חשיפה ישירה של הקרום העוטף את הריאה (מזותליום). המחקר כלל גם קבוצות בקורת של עכברים, וביניהם, קבוצה שקבלה תרחיף של סיבי אסבסט, הידוע כגורם לסרטן קטלני בקרום הריאה, קבוצה שהוזרק לה חומר פחמני בלתי סיבי וקבוצה שהוזרק לה חומר שלא הכיל תרחיף של שפופרות ננו. לאחר ההזרקה, ובמהלך של עד 25 שבועות אחריה, פיתחו העכברים שהוזרקו עם חלקיקי ננו ואסבסט נגעים ממאירים התואמים למסלול התפתחות של סרטן המזותליומה. מכאן, הגיעו החוקרים למסקנה, שלאורך שנים עלולה התגובה הנוצרת מחלקיקי ננו להוביל גם להתפתחות של סרטן המזותליומה. קבוצות הביקורת שקבלו תרחיפים של חומר פחמני, או ללא חלקיקי ננו לא פיתחו את התגובה האמורה. מסקנה זו, מהווה נורית אזהרה חמורה המחייבת לבדוק את מידת הבטיחות והעמידות של מוצרי בטיחות בעבודה הנמצאים בשימוש כל העוסקים והנוגעים ברכיבי ננו בכדי להבטיח את בריאותם ובטיחותם.

 

מבצעי המחקר משוכנעים כי הראיות שהוצגו לכך שיש סיכון לסרטן מבוססות דיין בכדי להצדיק מעקב רצוף ובדיקות נוספות. בנוסף, מעלים החוקרים את הצורך במתן הדרכה, בצורה יזומה וממסדית, לעובדים העלולים להיחשף, וכן, להוסיף תוויות אזהרה והוראות שימוש, למוצרים, עבור העובדים והצרכנים שעלולים להיחשף במהלך השימוש לחלקיקי הננו. גם בחינה מחודשת של כללי הבטיחות, תקנים והנחיות לגבי צורת העבודה, מפרט מוצרי בטיחות בעבודה והתאמתם לממצאים דורשים התייחסות מקצועית.

 

ממצאים אלה מתפרסמים בתקופה משמעותית מאד במדע הננוטכנולוגיה. עם ההתפתחות המהירה בתחומי ויישומי הננוטכנולוגיה והמשאבים הכספיים המשמעותיים המוקצים למחקר, פיתוח ויישום בתחום, מודגשת החיוניות בקביעת מדיניות הגנה, דרכים ונקיטת אמצעים להבטחת שלומו של העובד מחשיפה לחומרי ננוטכנולוגיה  ומסיכוניהם הפוטנציאליים לבריאות באמצעות חקיקה, תקנות, הדרכות, התאמת מוצרי בטיחות בעבודה, מחקרים ומעקבים תכופים.

 

קטגוריות המוצרים:

ביגוד מקצועי

מוצרי בטיחות בעבודה

כפפות עבודה

נעלי עבודה

שתף את הפוסט


נגישות